Constructa

Byplanlægning og lokalplan

Som full-service leverandør af ingeniør- og arkitektrådgivning tilbyder vi hos Constructa også byplanlægning, lokalplanlægning og rådgivning om landskabsarkitektur. Vores filosofi i Constructa er at tilbyde dig den helt rigtige samlede løsning i samspil med byggeriets øvrige fagspecialister:

– Med byplanlæggerens og landskabsarkitektens hjælp flettes byggeprojektet
sammen med nærområdet og byggeriet forankres i stedets ånd –

 Sådan hjælper vi dig

Vores byplanlæggere og landskabsarkitekter har solid erfaring med specialeområdet og arbejder tæt sammen med de øvrige fagspecialister hos Constructa. –Derfor kan du som bygherre trygt overlade forunder-søgelser, koordinering og planlægning af dit projekt til Constructa. Vi sikrer en tillidsvækkende og konstruktiv dialog med dig som bygherre og de involverede myndigheder.

Planlægning i Constructa

Vi rådgiver ud fra lokalplanen og byplanlægningen for området omkring den aktuelle byggegrund. I vores forundersøgelse af byggegrunden, analyserer vi terrænet, vejforhold og alle andre givne forhold på grunden og i nærområdet. Vi taler med dig som bygherre om de ønsker, du har for byggeprojektet, dernæst vurderer vi markedet og de afsætningsmuligheder, der er. Vi tager også højde for juridiske krav, som vil kunne give udfordringer i forhold til byggemodning eller under byggeprocessen. Alt dette munder ud i en samlet plan som vores arkitekter og ingeniører kan arbejde videre ud fra. Vi afstemmer dine forventninger til og ønsker for byggeriet med den eksisterende lokalplan eller udarbejder en ny og med myndighedernes krav til udvikling af området. I store træk hjælper vi processen igang og sørger for, at juridiske krav ikke kommer til at spænde ben for projektet, og således får vi processen til at glide.

Constructas undersøgelser indebærer blandt andet at tage højde for regnvandsafledning, også kaldet LAR, håndtering af affald og arealdisponering på grunden. Derudover undersøger vi nærmiljøet og søger at inddrage det omkringliggende miljø som eksempelvis børnehaver, institutioner og indkøbsmuligheder.

Gennem vores undersøgelser og arbejde med grunden varetager vi løbende dialogen med kommunen og andre relevante myndigheder og opgaven afsluttes med en procestidsplan.

Landskabsarkitektur i Constructa

Det er en landskabsarkitekts fornemmeste opgave at indrette uderummene omkring byggeriet. I bedst muligt omfang inddrager vi omkringværende arealer og eventuelle værdiforøgende elementer for byggeriet i projektet. Det kunne eksempelvis være et tilstødende rekreativt område, en sø, en skov, naturlegeplads eller lignende i nærheden, som kan tænkes ind i hele planen for projektet, således at der eksempelvis bliver udarbejdet stier, som forbinder byggeriet hermed.

Constructa vil også kunne være behjælpelig med at søge midler til eksempelvis at få bygget en naturlegeplads, hvis et nærliggende område vil være oplagt til det. Det handler i høj grad om at tænke nærmiljøet ind i projektet og dermed skabe flere muligheder og endnu mere kvalitet i området .

Desuden har vi stor erfaring med at disponere arealerne rundt om bygningerne, så boligerne bliver placeret bedst muligt på grundene i forhold til f.eks. udsigt over sø og marker eller sol, vejr- og vindforhold m.m. Constructa er således med til at sørge for at beboeren får den bedste helhedsløsning i pagt med de omkringliggende arealer. Set fra dit perspektiv som bygherre vil landskabsarkitektens løsning kunne tilføre projektet merværdi og betyde, at de færdige boliger vil repræsentere en højere værdi.