Constructa

Rådgivning om LAR

I daglig tale benyttes betegnelsen LAR om Lokal Afledning af Regnvand, som omhandler etablering af muligheder for afledning og nedsivning af regnvand på egen grund.

LAR er et begreb, som er meget oppe i tiden og er ved at udvikle sig til et selvstændigt rådgivningsområde i forbindelse med et byggeprojekt, idet håndtering af regnvand kræver særlige undersøgelser af jordbundsforholdene. Desuden kan der være lokale forhold på grunden, som eksempelvis særlige drikkevandsinteresser, der skal tages hensyn til. Områder med særlige drikkevandsinteresser stiller skærpede krav til håndtering af regnvand på egen grund.

Der stilles ofte krav om hel eller delvis håndtering af regnvand på egen grund i nye boligbyggeprojekter. Som bygherre skal du være opmærksom på, at hvis du selv etablerer LAR på egen grund, vil du ofte kunne undgå tilslutningsafgifter til forsyningsselskaberne.

Sådan rådgiver vi om LAR

Constructa rådgiver om LAR som en del af et byggeprojekt eller som et selvstændigt rådgivningsområde. Vores ingeniører, landskabsarkitekter og projektledere har solid erfaring med håndtering af LAR i forbindelse med byggeprojekter. Når vi rådgiver om LAR, så er der tre muligheder for afledning af regnvand, som vi arbejder ud fra. Etablering af:

  • Faskine
  • Regnvandsbed
  • Wadi
  • Permeable belægninger

Mulighederne vil ofte kombineres afhængig af, hvilken løsning der er den mest optimale på den aktuelle grund.

En faskine er en kasse eller en slags hulrum under jorden fyldt med sten eller lignende, hvori regnvandet opsamles og opbevares i som en slags depot ved store mængder af nedbør, hvorefter det langsomt nedsiver i jorden. Et regnvandsbed er en fordybning i jorden med sand eller grus, hvori der kan sættes planter og/eller træer, som optager meget vand og trives godt i fugtigt miljø. I et regnvandsbed optages vandet af planterne, og der er samtidig mulighed for langsom nedsivning af vand til grundvandet.  En Wadi er en fordybning i terrænet, nærmest en slags grøft eller rende, som vandet kan samles i og langsomt afdampe fra og/eller nedsive til grundvandet. Permeable belægninger er en vandgennemtrængelig belægning, som sikrer en plan overflade, der kan bruges til kørsel og gang f. eks.  et parkeringsareal.

Ved at indarbejde LAR lokalt på de enkelte parceller dæmmer kommunen op for at enkelte lavtliggende områder oversvømmes i længere perioder, og således fordeles vandet over større områder, så oversvømmelser så vidt muligt undgås. Derfor er det af stor interesse for kommunerne at indarbejde LAR i bygherrernes projekter.