Constructa

I dagens udgave af ”Følg en projektleder” følger vi Martin til møde omkring Dybdalvej i Randers. Denne gang er det til indledende møde med ledningsejerne.

På den nye grund, som tidligere blot var en mark, skal der opføres 21 boliger. Formålet med mødet er at afklare, hvorfra ledningsejerne vil forsyne området med el, vand, internet og tv, og hvor ledningerne skal ligge i jorden.

På mødet deltager repræsentanter for el-forsyning, fiber (bredbånd og tv), vandværket og fra Randers vand og miljø.

Udover at få placeret ledningerne i jorden, så det giver mening i forhold til nærområdet og eventuelle kommende nyudstykninger, så handler det i høj grad også om at koordinere indsatsen, således at der eksempelvis kun søges gravetilladelse én gang, hvis muligt – for at spare tid. Det er også værd at overveje om f.eks. el-forsyning og fiber vil kunne spare penge og tid ved at grave ledninger ned i den samme rende? Her skal der samtidig tages højde for afstandskrav og dybde, som de forskellige typer ledninger skal graves ned i.

El & fiber

Et af de første spørgsmål, som melder sig i forhold til afklaring af el forsyning til området er:

-Der skal placeres en transformerstation på grunden, men hvor skal den placeres, så den ikke skæmmer udsynet fra boligerne, og samtidig er centralt placeret og til at komme til?

Der bliver enighed om en placering ved vendepladsen.

Martin bliver desuden gjort opmærksom på, at der i processen skal tages højde for, at der er ti ugers leveringstid på en transformerstation, og hvis den skal levere byggestrøm på byggepladsen, så skal den være på plads inden byggeopstart.

Derudover bliver der spurgt til:

-Hvilke veje eller stier er blivende? – da det kan have betydning for, hvor det bedst kan betale sig at grave ledninger ned i jorden.

-Hvor mange el- og fiber-skabe skal der placeres på grunden i forhold til antal husstande og hvor?

I forbindelse med nedgravning af fiber-net besluttes det at grave ledninger ned på tværs af  veje og stier. Der bliver samtidig enighed om at placere skabe i forlængelse af el-skabe op mod skure.

Spildevand & regnvand

Repræsentanten fra Randers vand og miljø fortæller, hvilken vej hun forventer, at spildevandet vil løbe, og dermed hvor kloakstikket til grunden bør føres ind. Mødedeltagerne koordinerer, hvornår udbuddet for kloak skal sendes ud, for at bygherre kan komme i jorden til ønskede dato i starten af juli.

I forhold til håndtering af regnvand informerer Martin, at vi afventer resultat af den geotekniske undersøgelse, for at kunne finde ud af om nedsivning af regnvand er muligt. Planen er, at der skal nedsives tagvand på hver enkelt grund gerne i en faskine under jorden.

Ud fra den geotekniske rapport skal det afklares om regnvand fra tage og belægninger skal nedsives, eller om det skal afledes til offentlig kloak. Bygherre skal kunne håndtere op til en 5 års regnhændelse og overskridelser skal håndteres som skybrudssikring i forhold til afledning af vand i terræn. I lokalplanen for området står der, at nedsivning er ok, men om det er muligt, vil de geotekniske undersøgelser om jordbundsforholdene kunne afklare.

Vand

Vandværket melder at de kan være klar til at grave rør ned i rabatten langs vejen, så snart de har fået lavet en aftale med en entreprenør, og at vandrørene vil kunne være i jorden inden byggeopstart i uge 27, hvis der er behov herfor.

Afslutning

Der bliver enighed om, at vandforsyningen graver rør ned langs vejen hurtigst muligt, og derefter føres der el og fiber frem til området. Transformerstationen skal sættes op så hurtigt som muligt, idet der satses på byggeopstart i uge 27.

Under hele mødet har Martin haft travlt med at notere ledningsejernes ønsker og tegne ind på skitsen over byggegrunden. Ved afslutningen aftales det, at Constructa udarbejder en opdateret tegning med de aftalte rør – og ledningsføringer, som sendes rundt til alle mødedeltagere. Derudover forventes der to møder mere – det næste, hvor en detaljeret tidsplan for byggemodning vil blive præsenteret og et mere ved byggeopstart på grunden i uge 26 eller 27.