Constructa

Persondata ved ansættelse

Behandling af personoplysninger i ansættelsesforholdet

Constructa A/S håndterer løbende en række forskellige personoplysninger om vores medarbejdere. Constructa A/S, Kastaniehøjvej 4, 8600 Silkeborg, CVR 27176372, med dertilhørende datterselskaber, er dataansvarlig i forhold til behandlingen af oplysninger om dig.

 Ansættelse i Constructa

Når du bliver ansat hos os, opretter vi en personalemappe på dig. Mappen er elektronisk og vi opbevarer ingen fysiske papirer. I personalemappen registrerer og opbevarer vi de oplysninger, der er nødvendige og relevante i forhold til din ansættelse hos os f.eks.:

 • Navn, privatadresse, mailadresse og telefonnummer.
 • Identifikationsoplysninger, herunder CPR nummer.
 • Ansættelsesbevis
 • CV og ansøgning med dertilhørende medsendte bilag (eks. referencer)
 • Personanalysetest/personlighedstest, hvis denne er taget
 • Dato for ansættelse, arbejdssted og stillingsbetegnelse.
 • Ferie og andet fravær.
 • Sygefravær.
 • Løn og pensionsforhold, løntilskud, oplysninger af relevans for lønindeholdelse, udbetaling af løn, herunder lønrefusioner mv.
 • Fradrag i lønnen f.eks. betaling for personaleforening, massage.
 • Eventuelle oplysninger i forbindelse med arbejdsskader, fleksjob, ansættelse på særlige vilkår, f.eks. ved handicap.
 • Personaleadministrative oplysninger, som f.eks. uddannelse og kvalifikationer, kurser, kompetenceprofil, jobønsker, trivselssamtaler, medarbejderudviklingssamtaler, bedømmelser, beskæftigelse, tillidshverv, lån af diverse effekter, eventuelle advarsler og lignende.
 • Kontaktoplysninger på dine nærmeste pårørende.
 • Straffeattest og oplysninger vedrørende sikkerhedsgodkendelse.
 • Personalepapirer i øvrigt.
 • Samtykkeerklæringer
 • Tro- og loveerklæringer

Sker der ændringer i dine oplysninger, registrerer vi ændringerne.

Der kan være situationer, hvor vi håndterer oplysninger, der ikke fremgår af listen ovenfor. Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger vi har liggende i din personalemappe.

Hvem har adgang til Constructas personaleoplysninger?

Din personalesag findes i IT-systemet vi bruger til HR.  Sagen er adskilt fra andre ansattes personalemapper.

Det er udelukkende følgende medarbejdere, der har adgang til din personalemappe: Virksomhedens øverste ledelse, nærmeste chef, HR afdeling og administrationen. 

Internet

På vores hjemmeside registrerer vi følgende oplysninger om dig: navn, stilling, direkte telefonnummer og e-mail. Herudover lægger vi et billede af dig på hjemmesiden efter samtykke fra dig. Alt sammen, så vores samarbejdspartnere, kunder, og kolleger rundt i landet kan finde dig. 

Er dine oplysninger korrekte?

Ændrer oplysningerne om dig sig, skal du informere HR afdelingen/administrationen om dette, så vi kan registrere ændringerne. 

Dine rettigheder

Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret. Hvis vi behandler forkerte data om dig, kan du bede om, at oplysningerne bliver rettet eller slettet.

Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere personoplysninger om dig, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage efter de persondataretlige regler.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler.

Videregivelse af personoplysninger

I en række tilfælde skal eller kan Constructa A/S videregive dine oplysninger til relevante modtagere, f.eks.:

 • SKAT vedr. skattepligtige ydelser
 • Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
 • Feriekonto
 • Danmarks Statistik
 • NemKonto
 • Pensionskasser, banker og forsikringsselskaber
 • Constructas Personaleforening
 • Arbejdsskadestyrelsen (anmeldelser om arbejdsskader)
 • Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)
 • Arbejdsmarkedsstyrelsen (jobskabelsesordninger)
 • Kommuner vedrørende refusioner
 • dk
 • Indkomstregistret
 • DA-Barsel og/eller Barsel.dk
 • Constructas eksterne revision
 • Lønadministrationsfirma
 • Outsourcing af IT-drift og vedligehold
 • Andre samarbejdspartnere omkring IT systemer, IT programmer

I tilfælde af videregivelse vil det ske inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

Vi kan også vælge at bruge eksterne databehandlere, f.eks. et lønbureau. I så fald indgår vi en skriftlig databehandleraftale, der sikrer, at gældende regler bliver overholdt.

 Sletning

Vi sletter dine oplysninger, når der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring af oplysningerne. Her tager vi blandt andet hensyn til frister i lovgivningen, f.eks. forældelses- og bogføringsloven.

Sikkerhed

Constructa A/S har som dataansvarlig pligt til at beskytte de persondata, vi har om vores medarbejdere. Du kan læse mere herom i vores Sikkerhedspolitik som er tilgængelig for alle ansatte

 Kontaktoplysninger

Constructa A/S
Kastaniehøjvej 4
8600 Silkeborg

Att. Dataansvarlig