Constructa

Velkommen til Constructa!

Vi vil Afdække behov og løsninger for byggeriets parter - det er vores mission. Med Sunde løsninger og ordentlig adfærd - det er vores holdning.

Aktuelt

Fra lukket og afvisende til åben og indbydende, en transformation af Super Brugsen i Gråsten. Den eksisterende butik på 2.800 m2 tilbygges nyt indgangsparti på 85 m2.

Super Brugsen i Gråsten er i dag som Brugsen er flest, placeret i en sammensat række af bygningskroppe af forskellig størrelse og udseende, med fokus udelukkende på salgsarealerne. I den skærpede konkurrence på dagligvaremarkedet ønsker bestyrelsen at gøre butikken mere synlig og indbydende i gadebilledet samt at få skabt større synlighed fra omkringliggende gennemfartsveje.

Vores arkitekts løsning af denne opgave er, en markering af hjørneindgangen med et højt glasparti med solafskærmning. Glaspartiet er udformet, så det i de mørke timer, kommer til at stå, som et lysende prisme, der udsender et diffust lys gennem de lodrette teglbaguettes, som beklæder bygningen. Teglbaguetterne er udformet som en bølge der leder hen mod indgangspartiet, men udover at være dekorative, så fungerer teglbaguetterne i dagtimerne som solafskærmning. Det store glasparti åbner butikken op mod omgivelserne og byder kunderne velkommen, samtidig med at det bringer dagslyset ind i salgsområdet.

Ved byggeriet er Constructa totalrådgiver for udbud i totalentreprise. Byggeriet startes op i april og forventes afsluttet i november 2019.

 

I Sejs ved Silkeborg er et stort tidligere naturområde under udvikling til nyt boligområde. Området udgør 42 ha og i løbet af de næste år vil 200-300 boliger opføres på de 33 ha af området. Der bygges moderne rækkehuse og der udstykkes parcelhusgrunde til private bygherrer.

Constructa har udarbejdet lokalplan for en del af området, 11 ha, hvor ejendomsudvikler Birch GM vil opføre godt 80 boliger. Formålet med lokalplanen er at muliggøre udbygning af området med boliger, hvor bebyggelse og friarealer placeres og udformes, så bebyggelsen fremstår som to selvstændige enklaver, med hver sin boligtype. Endvidere muliggør lokalplanen en ny fordelingsvej fra Borgdalsvej til Lynggårdsvej. Lokalplanen har til hensigt at sløre og dæmpe bebyggelsens udtryk i forhold til omgivelserne. Ligeledes skal der af hensyn til landskabet skabes mulighed for visuelle forbindelser gennem lokalplanområdet. Lokalplanområdet skal vejbetjenes af en ny fordelingsvej, som er tænkt som en fordelingsvej for hele strukturplanområdet nord for banen og vil forløbe fra Borgdalsvej i vest til Lynggårdsvej i øst, som angivet principielt i strukturplanen.

Det er de første to blå enklaver til højre for Borgdalsvej og ved siden af campingpladsen, som udgør det område, hvor Constructa har udarbejdet lokalplan for Birch GM.

I Stensballe, Horsens bygger ejendomsudvikler Cobo A/S 33 nye boliger, som får navnet Stensballehaven. Boligerne er i to plan på 108 m2 og med 4 værelser. Constructa har som totalrådgivere blandt andet tegnet og beregnet projektet, og Dansk Boligbyg A/S er hovedentreprenør på projektet.

Byggeriet er igangsat, og prøvebolig står klar først i december, mens hele byggeriet afsluttes til foråret, hvor alle boligerne vil være indflytningsklar i maj 2019.

Læs mere om Stensballehaven her.

 

 

Constructa har som ingeniørrådgiver været med til at opføre Bryndum Sognegård, som stod færdig i foråret 2018.

Opgaven blev vundet i konkurrence efter forudgående prækvalifikation. Constructa har varetaget ingeniørådgivningen i forbindelse med projektering og opførelse af sognegården.

På sognegårdens torv er der udført store stålkonstruktioner, der som træer rejser sig mod himlen og bærer det store rytterlys, der leder en masse dagslys ned i husets centrale rum. I salene er der udført limtræskonstruktioner med trækbånd, der udspænder husets form, men som i salene er forøget grundet behovet for mere bredde i rummet. Ønsket om et bredt, søjlefrit møbleringsareal i salene har bevirket at spærene er udført med et indadgående knæk, således at husets form understreges og at samlingssalene samtidig får den fornødne plads til mødeaktivitet og undervisning. Over de store glaspartier mod syd er udført et stort tagudhæng som modvirker overophedning i sommerhalvåret.

Ventilationen er udført med to anlæg, da en stor del af huset har behov for et konstant luftskifte og den sidste del har et meget varieret behov for luftskifte. Denne opdeling giver bygherren en bedre driftsøkonomi, da hvert anlæg er dimensioneret til at kunne præcis det, der er behov for.

Bygningen rummer 520 m2.

I totalentreprisekonkurrence har Constructa som totalrådgiver for Dansk Boligbyg vundet entreprisen på nyt boligprojekt i Skovlunde. Der skal opføres 20 seniorboliger og et fælleshus for A/B Bofællesskabet Lystoftegård.

Om projektet

Bofællesskabet Lystoftegård befinder sig i en park – en grøn oase, hvor beboerne lever tæt på naturen, og i harmoni med årstidernes skiften. De omkransende store arealer med træer og grøn beplantning gør området idéelt til bebyggelse af boliger. Der er inden for kort afstand adgang til rekreative områder og områder til fritidsformål – og bofællesskabets fælles udendørs opholdsarealer vil blive et udflugtsmål i sig selv.

Bofællesskabet indeholder 20 boliger fordelt på 3 bolig-typer – small, medium og large. Boligerne er indbyrdes placeret i fire klynger á 5 boliger i hver. Boligerne ligger orienteret med en indgangsfacade, der vender ind mod et fælles parkrum, der forbinder bebyggelsen in-ternt med stiforløb.

Lystoftegårds samlingssted

I tilknytning til boligerne, er et fælleshus, som danner rammen om beboernes sociale fællesskab og aktiviteter. Fælleshuset er af ældre dato og stod på grunden inden boligprojektet gik igang. Huset ombygges og nyindrettes for at passe til den nye anvendelse som samlingssted for beboerne i Lystoftegård. Fælleshuset indrettes med køkken og fælles spisestue, hobbyrum og gæsteværelser samt store udendørs fælles opholdsarealer. I tilknytning til fælleshuset indrettes et skur til cykler, haveredskaber samt affald- og genbrug.

Anlæg af udearealer

Bebyggelsen omkranses af store grønne områder – og mod nordøst ligger bebyggelsens nærmeste nabo – gadekæret i Skovlunde landsby.
Adgang til vand og grønne arealer understreges i den nye bebyggelse, hvor stisystemer forbinder de omkringliggende områder.

Boligernes udførsel

Boligerne udføres med en facade af teglsten i røde nuancer, med felter af mørkegrå teglsten med mørkegrå fuge. Den røde tegl er valgt for at skabe slægtskab med fælleshuset og sammenhæng i valg af materialer i bebyggelsen generelt. Tage på boliger og skure udføres som tagpap med listedækning. Alle vinduer og udvendige døre udføres som træ-aluminium, med hvidmalet inderside og antrazitgrå yderside. Boligernes udhuse udføres med sortmalet træbeklædning.

Inde i boligerne er der over køkkener og stuer udført en tagkonstruktion med bjælkespær, så rumhøjden i disse rum følger tagets hældning med loft til kip. I de andre rum i boligerne er tagkonstruktionen udført med gitterspær, så der skabes mulighed for opbevaringsrum på loftet. På badeværelserne skabes der med ovenlysvinduer et godt lysindfald.

Boligerne omkranses af bøgehække. På terrasser og i gårdhaver lægges der betonfliser, som foreslås koblet til stiforbindelserne med trædesten suppleret med græsarmering.

Fælleshusets udførsel

Fælleshusets eksisterende facade fremstår med sit oprindelige udtryk. Enkelte steder isættes nye vindues- og dørpartier – i samme hvide farve som de eksisterende vinduer og døre. I tagrummet isættes ekstra ovenlys af samme udseende som de eksisterende ovenlysvinduer. Den store nordvendte terrasse er anlagt så den kobler boligerne og fælleshuset sammen, Dette er et stort ønske for de kommende beboere. Terrassen udføres med afskærmende halvvægge i sort-malet træ, så man ugeneret kan sidde på terrassen – fri for vind og trækgener – og på samme tid har mulighed for at holde kontakten til bebyggelsens parkrum og boligerne. Rampen og trappen op til terrassen afgrænses af et åbent og luftigt gelænder. Under terrassen er der mulighed for at indrette et rum til opbevaring af terrassemøbler udenfor sæsonen.

Til en grund på Mols har vores arkitekter tegnet dette skønne sommerhus.

Huset er disponeret, så det tilpasser sig den omgivende natur. -Det vokser nærmest ud af grunden med sit mos sedum tag og åbner sig op ud mod havet. De sekundære værelser er placeret omkring et stort fællesrum, der indeholder køkken og stue.

Mod havsiden og landsiden har fællesrummet store glaspartier, der giver sammenhæng mellem de to arealer og udsyn til havet på de dage, hvor det blæser for meget til at opholde sig på havsiden. På de rigtig varme dage kan der åbnes til begge sider, og vinden kan nedkøle huset.

De sekundære rum forskyder sig i forhold til fællesrummet og skaber forskellige opholdszoner.
Materialer er valgt ud fra, at der skal være så lidt vedligehold som muligt. På taget er der valgt en mos sedum beklædning, der beskytter tagpappet mod solens UV stråling, mens ydervægge beklædes med skiffer. Tagkanten udføres med zink. Terrasser etableres i hårdt træ, som er meget hårdfør og modstandsdygtig mod vind og vejr. Indvendig lægges der trægulve med undtagelse af toilet og bad, hvor der er klinker.

På central grund i Horsens, hvor et stort supermarked tidligere lå bygges nu 500 nye boliger.  Constructa er med i projektet som bygherrerådgiver for Lejerbo, der bygger 329 af de nye boliger på grunden og for AP Pension, som bygger de resterende 205. Byggeriet er opdelt i 3 områder, hvoraf Lejerbo bygger boliger i område 1 og 2, mens AP Pension bygger i område 3. I stueetagen på bygningerne i område 1 og 2 etableres desuden erhvervslejemål, som AP Pension er bygherre på. Derudover bygges der et fri-plejehjem og et p-hus på grunden.

Fredag d. 20. april blev det første spadestik til de nye boliger taget, og Tv2 Østjylland var på pletten – Se indslaget her.

Projektet på Kvickly-grunden, som den i daglig tale kaldes, er et samarbejde mellem CASA, AP Pension og Horsens kommune. Et fælles håb er, at boligerne kan tiltrække flere borgere til at bosætte sig i Horsens, så byen kan fortsætte den kraftige vækst som nu.

Direktør Peter Olsson fra AP pension ønsker at udnytte potentialet på en af de allerbedste grunde i Horsens. Han mener, det bør være en selvfølge, at grunden bliver udnyttet bedre end hidtil.
Borgmesteren i Horsens kommune, Peter Sørensen udtaler, at de nye boliger både bliver opført som privat- og ungdomsboliger, leje- og almenboliger og på længere sigt også ældreboliger.

I udviklingen af projektet på Kvickly-grunden er der lagt op til, at detailhandlen, restauranter og cafeer kan etablere sig. Derudover vil åen blive inddraget i nærmiljøet på området og veje vil blive flyttet, for at skabe de bedste rammer for en helt ny bydel i hjertet af Horsens.

Byggeriet som netop er påbegyndt forventes færdigt og afleveret i løbet af 2020.

Film fra foråret 2019 – venligst udlånt af CASA, som er totalentreprenør på hele projektet – illustrerer smukt, hvor omfattende byggeriet er !
Hos Constructa glæder vi os over, at være med i en spændende udviklingproces af en ny bydel i Horsens.

Det moderne forsamlingshus er stadig et aktivt hus, men skal kunne rumme mere end tidligere. – Og være attraktivt!
Et nyt moderne forsamlingshus kan opstår i forbindelse med skole og hal fordi, beboere, lokalråd, idrætsforening, skole, foreninger og private gennem nogle år har fået økonomi, ønsker og drømme til at nå hinanden.
DGI og Constructa A/S har bidraget til workshops, analyse, perspektivering og konkretisering.

Gennem flere år, har Constructa A/S udarbejdet helhedsplan for trafiksikker skole og fritidsaktiviteter i og omkring hal og skole.
Det moderne forsamlingshus, som nu er planlagt, bliver mødestedet for Lokalområde-Skole-Idrætsliv-Foreningsliv-Private motionister.
En naturlig overgang mellem skolen og fritidslivet. Mellem lokalområdet og skolen. En zone for alle aldersgrupper og aktiviteter.

Her er plads til fodbold, håndbold, badminton, fitness, yoga, korsang, litteraturaftener, fortællerhjørne, E-sport, møderum, omklædning, café, rengøring af mountainbikes og rytter, terminsprøver….
-Og der er sikker trafikafvikling!

Jo det er noget ganske særligt, at arbejde sammen med aktive medborgere, der formår at konkretisere lokalområdets mangfoldighed.
-Og skønt at designe det moderne forsamlingshus og tegne fremtiden.

I Ishøj bliver der bygget et stort logistikcenter på 12.500 m2. Centeret er fordelt på 4 haller, hvoraf de 3 allerede er udlejet. Det er kun den sidste, men største hal der mangler at blive lejet ud. Hallerne indeholder køle/fryserum.

Igennem hele processen har Constructas arkitekter og ingeniører med stort engagement bidraget med professionel rådgivning.

Projektet forventes afsluttet i uge 14 2019.

Ans idræts- og Kulturcenter udbygges med særligt fokus på tilgængelighed, så der skabes lige vilkår for alle. Der bliver taget hensyn til alle, uanset om du er kørestolsbruger, svagtseende eller almindelig gående, da der eksempelvis installeres rampe ved indgangen, brede døre og gangarealer, samt laves farveskift og blindskrift, som kan lede blinde og svagtseende.

I omklædningsrummene bliver de brede døre dimensioneret til alle typer af kørestole, som letter adgangen. Udover de almindelige omklædningsfaciliteter med handicaptoilet lige ved badearealet, badestol og håndbruser, etableres der også individuelle omklædningsrum, så der er mulighed for at klæde om alene.

Udvidelsen forventes afsluttet i efteråret 2018.

Hover Nyt Klubhus – Vejle

Vi er begejstrede for dette gode projekt. Godt fællesskab og samarbejde med entreprenøren og Bygherren Vejle Kommune og Hover IF. Projektet er afleveret til tiden og indviet lørdag den 27. august 2016.

Hovedidéen med Hover Nyt Klubhus er at skabe en åben, lys og funktionel bygning med størst mulig udsyn til fodboldbanerne. Et sted, hvor man har lyst til at hænge ud. Dette er udført med store vinduespartier og karakteristiske udvendige skærmvægge som indrammer og retter blikket ud mod især bane 1 og træningsbanerne. Idéen med skærmvæggene er at skabe en unik og smuk bygning samt tilføje ekstra gode muligheder for ophold i læ, når man befinder sig på den overdækkede terrasse foran opholdsrummet. Samtidig er der 360 graders udsyn over anlægget fra tagterrassen.

Hover Nyt

Klubhus har været i pressen.
Se artiklen her

Hover IF i Vejle Amts Folkeblad her

Hover er med i dagens byggeri, se artiklen her

 

I indbudt totalentreprisekonkurrence for Vejle Kommune har Constructa sammen med totalentreprenør PS Lundgaard vundet entreprise på ny hal i Petersminde.

I forbindelse med det eksisterende multihus opføres ny hal og tilbygning hertil på samme placering som den tidligere Petersmindehal, som er brændt ned. I forbindelse med projektet udføres samtidig en omfattende ekstern renovering af indkørsels- og parkeringsforholdene for både skolen og hallen.

Hallen får hovedindgang direkte fra parkeringspladsen og bliver koblet sammen med Petersmindeskolen via overdækkede gangforløb – så det er muligt for skolens elever og lærere at komme tørskoet over til hallen.

Halbyggeriet består af selve hallen på ca. 1.265 m² – og en lav et-etages del, på ca. 1.000 m². Projektteamet har fokuseret på at skabe rum i ét plan, så adgangen til og fra de forskellige funktioner sker så enkelt som muligt – og så der er adgang til det fri i terrænniveau, fra alle rummene.

Den nye Petersmindehal, hænger visuelt sammen med resten af skolens byggeri, da farvevalg og materialer netop skaber denne sammenhæng.

Den nye hal udefra

Hallen beklædes med sorte facadeplader, som matcher facaden på de nye lave sorte bygninger langs indkørslen til Petersmindeskolen, mens den lave del af tilbygningen beklædes med facadeplader i grå nuancer, som anvendt på Multihuset.

Halvtaget langs det eksisterende Multihus fortsættes og knækkes rundt til indgangen til den nye halbygning. Overdækningen afsluttes lodret med samme afskærmende grønne glasplader, som allerede er anvendt på resten af skolens overdækkede gangarealer. Der etableres trappe fra hovedindgangen og ned til parkeringspladsen, der ligger ca. 560 mm lavere end gulvkoten i hallen. Langs hallens østfacade skal der anlægges fortov i forbindelse med parkeringspladsen.

Bagsiden af hallen 

Langs vestfacaden, er der to udgange til boldbanerne samt indkig til træningslokalerne. De fire omklædningsrum udstyres med højtsiddende vinduer for optimalt dagslys.
Den lave tilbygning udføres, så den ikke er til hindring for en eventuel senere udvidelse af Multihuset. Der vil blive opsat ventilationsanlæg på taget af den lave bygning, ovenfor omklædningsrummene.

Anlægget afskærmes visuelt med den samme rist-beklædning, som er anvendt på eksisterende bygning mellem Multihuset og den nye hal. Der er fra alle aktivitetsrum disponeret med store glasarealer – både for at sikre et godt dagslys til rummene, men også for at åbne op mod det omkringliggende landskab og trække de grønne elementer med ind i bygningen. Der skabes visuel sammenhæng mellem ude og inde.

Omklædningsrum og gangarealer

Omklædningsrummene er placerede, så de både kan anvendes af brugerne af hallen, træningslokalerne og ved udendørsaktiviteter. I forbindelse med omklædningsrummene udføres der to udgange til sportspladsen vest for Petersmindehallen.

Omklædningsrummene er udstyret med bænke og knager – så de kan betjene en hel klasse eller årgang af drenge og piger i to spor. Hvert omklædningsrum har sit eget toilet, så man kan benytte toilettet i forbindelse med omklædning.

I den lange gang til omklædningsrummene samt træningslokalerne opsættes strategisk placerede ovenlys ved indgangene. Ovenlysenes inderside flugter med væggen nedenfor og trækker dermed lys med ned i gangen og understreger de steder, hvor der er overgange. Strategiske vægge i gangen og forrummene males i en signalfarve. På visualiseringerne er der anvendt en frisk grøn nuance. Signalfarven kan eventuelt også anvendes på dørbladene, eller i andre former for grafiske virkemidler eller skiltning i bygningen.

Et kig ind i hallen…

Hallen udføres med en bærende konstruktion af stålprofiler og med en fri rumhøjde på 8 meter. Indvendigt på væggene anvendes cementspånplade på den nederste del af væggen for at give styrke og lang levetid til væggene, med træbetonplader som akustisk beklædning på den øverste del af hallens vægge.

I Hallen er der skabt plads til én håndboldbane eller tre volleyball-baner eller 5 badminton-baner. I Hallens sydlige del – der vender ud mod café-området, skabes der en større grad af transparens, og i dette område befinder de tilskuervenlige aktiviteter sig, som f.eks. bordtennis, opvarmning, air-track-baner, samt mulighed for senere opsætning af klatrevæg(ge).
Langs Hallens øst- og vestvægge, udføres podier med tilskuerpladser til i alt 150 personer.
Hallen udføres med en stor grad af transparens eller gennemsigtighed mod café-området ved indgangen. På denne måde skabes en naturlig og åben sammenhæng mellem de forskellige funktioner og aktiviteter i bygningen.

Fokus på transparens og fleksibilitet

I forbindelse med vindfanget ved indgangen, er der adgang til café-området, der også rummer fleksibel opdeling af møde- og spiseområde. I projektet er der fokus på at skabe en stor grad af transparens mellem hallen og café-området, så bygningens brugere har overblik og nem adgang til alle de aktiviteter, der foregår i bygningen. Fleksibilitet og transparens skabes ved at anvende glasdobbeltdøre og glaspartier mellem områderne samt et større foldedørsparti mellem de to café-områder – for derved at skabe liv og åbenhed i hverdagen. Madkundskabslokalet og caféen  kan fungere i sammenhæng med hallen og lukkes af ved særlige arrangementer. Ved større idrætsarrangementer kan madkundskab anvendes til fremstilling af forplejning til deltagerne, mens salgsboden anvendes til udskænkning og salg. Café-områderne samt madkundskab sikres dagslys via store glaspartier samt ekstra ovenlys, der trækker lys ned i midten af lokalerne.

Vi ser frem til at påbegynde arbejdet med Petersmindehallen, som Constructa er totalrådgiver på. Hallen opføres i løbet af 2018.

Vundet Totalentreprisekonkurrence sammen med PS Lundgaard A/S.

Til- og ombygning af Bredsten Idrætshal.

Der er lagt stor vægt på placering og disponering af rum, samtidig med at der er taget udpræget hensyn til, at funktionerne i dagligdagen vil kunne foregå så nemt og enkelt som muligt. Idrætshallen vil derfor bestå af funktionelle og fleksible rum, hvor der er anvendt stærke og levedygtige materialer og overflader for at beskytte bedst muligt mod slitage. Samtidig er der valgt kendte og prøvede konstruktioner, som vil sikre en lav grad af vedligeholdelse af byggeriet og nem rengøring i dagligdagen.

Tilbygningen er på ca. 925 m² bruttoetageareal, og der ombygges i forbindelse med gennemførelsen af forbindelsesgangen cafeteria og mødelokale på 1. sal. samt teknikrum i kælderen.

Vi bygger på tanken om en enkel og ærlig arkitektur, der danner en naturlig overgang mellem eksisterende og ny bygning og mellem terræn og himmel.

 

 

I forlængelse af Kragelund skole er der opført en ny idrætshal. Idrætshallen udstyres med tilhørende omklædnings- og depotfaciliteter og er placeret i tilknytning til eksisterende klubhus, friluftsbad og skole. Den nye idrætshal i Kragelund, er udformet som en meget enkel og renskåret bygning, der i sit udtryk lægger sig op af de farver og materialer, som allerede er anvendt i området – både på de eksisterende bygninger og i naturen der omgiver den nye idrætshal. Der skabes gode rammer for fællesskab og inspirerende facilitetter til at dyrke idræt i.

Hallen stod færdig i juni 2017.

I Brabrand ved Aarhus er Starks nye centrallager blevet etableret. Her danner det nye lager rammerne om en samlet grundstørrelse på 60.000 m2. Herunder findes blandt andet et distributionscenter som udgør 16.700 m2. Igennem hele processen har Constructa med projekteringsledelse bidraget som arkitekt og ingeniør.

I Fredrikstad er Constructa ingeniører på et fiskeopdræt, som Fredrikstad Seafood er ved at opføre. Fiskeopdrættet er et avanceret byggeri, som skal indeholde kæmpe vandtanke med saltvand og fisk samt eget rensningsanlæg, således at størstedelen af vandet kan genbruges. Gråkjær har totalentreprisen på projektet og har hyret Constructa som ingeniører.

Det er et udfordrende projekt, som stiller store krav til betonkonstruktionen, idet betonen er i direkte kontakt med saltvandet, som fiskene i tankene skal opdrættes i. Derfor er det nødvendigt at bygge en konstruktion, som består af en særlig stærk beton med et solidt dæklag og en hel del armering. Samtidig har jordforholdene på byggegrunden betydet forringet bæreevne, hvilket skaber ekstra udfordringer i byggeprocessen af den massive og tunge betonkonstruktion.

Der bliver bygget to anlæg til fiskeopdræt af samme type, hvoraf byggeriet af første anlæg er i fuld gang. Projektet forventes afsluttet i løbet af 2018.

På en rolig villavej i det naturskønne Sejs ved Silkeborg bor et par i en mindre bolig, som de ønsker at udvide og renovere. Boligen der er på 101 m² ønskes udvidet med et større køkken ud mod vejen og en tilbygning med plads til opholdsstue og et værelse ud mod haven.

Vores arkitekt har udarbejdet et forslag, hvor tilbygningerne udgør 39 m². For at skabe plads til tilbygningen mod havesiden har det været nødvendigt at fjerne en mindre del af det eksisterende hus.

Med bygherres ønske om at huset skal fremstå som en moderne og homogen villa, fjernes det eksisterende tag og et nyt lægges uden udhæng. De eksisterende ydervægge pudses, og tilbygningerne opføres i lette konstruktioner beklædt med træspån, herved skabes et dynamisk udtryk hvor de to materialer komplementerer hinanden. En fliseterrasse danner uderummet, hvor de to bygninger mødes og afrundes ud mod haven i en blød bue.

Indvendig skabes et stort køkken/alrum med loft til kip. Loftet beklædes med lister, i samme træsort som gulvet. Valget af træ og rummets geometri giver en på samme tid intim og rummelig oplevelse. Der er lagt vægt på at give forskellige oplevelser og at underbygge rummenes funktion, derfor er der arbejdet med varierende geometri og materialer i villaens forskellige rum.

 

 

Med udgangspunkt i det traditionsrige danske længehus har arkitekten tegnet og disponeret denne villa, som er orientret nord-syd, med indgang fra nord og med have, terrasse og uderum mod syd.  Villaen er tegnet til en grund, som har have ud mod havet på Djursland. Boligen består af to længehuse, som er bundet sammen af en bygning med fladt tag i midten, hvori stuen er placeret. Længehuset mod øst er den aktive del, hvor blandt andet køkken og spisestue er placeret, mens det mod vest er den passive del, hvor værelserne er placerede.

Villaen rummer som skitseret 256 m². Ønsker ejerne på et senere tidspunkt at udvide boligen, er der mulighed for at forlænge de enkelte længehuse og skabe flere m² eller ekstra værelser uden at ødelægge arkitekturen.

De to længehuse har begge en stor åbning ud mod stuen, hvor der i stedet for vægge er placeret bogreoler, som ikke går til loft. Bogreolerne udgør et klart defineret bygningselement og indgår derfor som en del af villaens rumdeling og indretning. Det ene element er placeret med bogreolen ud mod stuen, så der bliver en væg ind mod køkkenet. Det andet element er placeret med reolen ind mod værelserne, så det bliver en væg ind mod stuen. Begge elementer er gennemskåret, så der skabes kig på tværs af stuen.

De to bygninger opføres i hver deres materiale, den ene i træ og den anden i blank mur. Den ene bygnings tag beklædes med samme træbeklædning som facaden. Den anden med tagplader ,hvori der er integreret solceller.

Mod nord præsenterer huset sig med en carport, der med sit let svævende tag binder parkering og værksted sammen med længehuset, der indeholder køkken/alrum. Hovedindgangen, der er placeret i mellembygningen, giver et kig igennem hele huset ud mod haven og vandet. Når man kommer ind i huset, åbner det sig op ud mod havet gennem store glaspartier.

Alle tre bygningskroppe afsluttes ud mod havet med store glaspartier, hvor der er udgang til haven.

Stuen er det sammenbindende element, hvor der er rig mulighed for at skabe forskellige opholdszoner hver med sin kvalitet.

 

Børnehuset i Rødkærsbro er en stor ny institution. Den indeholder både børnehave og vuggestue. Børnehuset er dimensioneret til 110 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn + 25 medarbejdere. Det udgør et stort fællesskab, hvor der både skal være plads til leg og læring men også en mere stille hverdag. En kombination af kreativitet og fordybelse, er med til at skabe et aktivt Børnehus, hvor den næste generation kan få en god start på livet.

Vi kalder det: “Fællesskab og plads til det enkelte barn – Børnesus i nyt børnehus”

Byggeriet af det nye børnehus i Rødkærsbro startede i efteråret 2016 og stod færdigt og klar til at blive taget i brug i december 2017. I det nye børnehus samles to børnehaver og en vuggestue i ét hus og placeres i sammenhæng med sportshallen og skolen i Rødkærsbro.

 

Den gamle præstegård i Levring trængte til en kærlig hånd, og med ønsket om at opdatere den gamle bygning til en moderne og tidssvarende bolig, som lever op til nutidens familieliv, er den gamle præstegård blevet renoveret.

Med udgangspunkt i bygningens oprindelige funktion tilføjes med renoveringen endnu et lag til dens fortælling. Bygningens særlige karakter medvirker til, at moderniseringen vil opleves som noget særligt, når man bevæger sig ind i bygningen og oplever bygningens lag.

Den ydre skal af bygningen (klimaskærmen) er blevet opdateret til nutidens krav ved hjælp af efterisolering og bremsning af fugt i fundamentet, ydervæggene og gulvene. Alle facadepartier er udskiftet.

Indvendigt er der skabt sammenhængende rumforløb samt forbindelser på tværs af bygningen. Således at der kommer lys ind fra begge sider af bygningen, og dermed skabes kontakt mellem den gamle, smukke have og gårdspladsen.

Boligen er blevet indrettet til både fordybelse og fællesskab. De åbne, sammenhængende rum gør, at der sideløbende kan foregå individuelle aktiviteter, samtidig med at familien er sammen.
Her er også dannet rammerne for en afbalanceret sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv, idet kirkekontoret ligger i forbindelse af boligen med egen indgang

Præstegården er på 373 m² og stod færdigrenoveret og moderniseret i august 2017. Constructa har været totalrådgivere på projektet.

I Thorsager på Syddjurs har Coop bygget en ny moderne Daglig Brugsen. Constructa var totalrådgiver på projektet og har udbudt projektet i totalentreprise.

Den gamle Daglig Brugsen i Thorsager flyttede fra en ældre utidssvarende bygning midt i Thorsager til nye lokaler ved hovedvejen. Herved får Thorsager en mere moderne og tidssvarende butik med lys og luft, højt til loftet og plads mellem hylderne.

Den nye butik udgør et areal på knap 700 m2 og får desuden anlagt en stor åben p-plads.

Daglig Brugsen i Thorsager åbnede den 26. november 2017 i de nye lokaler.

 

I en tidligere juletræsplantage på en kuperet grund i det nordlige Silkeborg bygges 45 boliger på Hestehavevej. Idyllisk beliggende omgivet af skov og med en bæk i dalen får boligerne en naturskøn beliggenhed, samtidig med at der er få kilometer til Silkeborg centrum og tæt til motorvejsnettet.

Constructa har tegnet boligerne, og vi er også ingeniører på projektet. Med tilkørselsforhold fra ringvejen, Nordre Højmarksvej, kræves anlagt svingbane til det nye boligområde, hvilket Constructa også projekterer og er rådgiver på.

Boligerne varierer i størrelse fra 75 kvm med 2 værelser til 130 kvm med 5 værelser.

Byggeriet startede i begyndelsen af november 2017 og afsluttedes i foråret 2018.

På nyudstykning ved Brunbakkevej i det nordlige Silkeborg er Constructa totalrådgivere på 84 boliger, som er under opbygning i det attraktive område. Rækkehusene bygges i 2-3 etager og rummer 5 forskellige boligtyper fra 75 kvm til 130 kvm, hvoraf de to største boligtyper er i to plan.

Alle boliger udføres i gedigne materialer og indretningen fremstår lys og venlig. Fra det nye boligkvarter er der let adgang til indkøb, skoler og institutioner, samtidig med at den naturskønne beliggenhed kan nydes. Med blot få km til Silkeborg centrum og tæt til motorvejsnettet er mulighederne endvidere mange.

Byggeopstart i april 2017. Projektet afsluttedes i foråret 2018.

I et nyanlagt boligområde ved Gødvad Enge i det nordlige Silkeborg er Constructa arkitekt- og ingeniørrådgiver på boligprojekt, Tusindfryd.  Tusindfryd består af 30 nye boliger, som er naturskønt beliggende ved skoven og omgivet af grønne områder. En oase i et nybygget boligkvarter, hvor der er gjort ekstra meget ud af at skabe grønne pladser ved boligerne.

Boligerne er beliggende for enden af en lukket vej rundt om en grøn plads, hvor der bliver plantet stauder og træer. Desuden anlægges en rende i stenbelægningen, som giver mulighed for, at der kan løbe vand gennem pladsen. Det lukkede vejmiljø omkring den grønne plads giver en tryg ramme for legende børn, som f.eks. kan få leg og glæde af regnvandet, som løber i renden i stenbelægningen.

Foruden de grønne pladser foran boligerne, er der plantet frugttræer mellem haverne, og affaldscontainere, som normalt placeres ved boligerne er trukket væk og samlet centralt for at skabe et pænere udtryk.

Alle 30 boliger bygges i to plan og er på henholdsvis 110 kvm med 3 værelser og 130 kvm med 4 værelser.

Byggeopstart er midt september 2017, og boligerne står færdige i løbet af foråret 2018.